Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Huỷ toàn bộ kết quả các bài thi nếu bị đình chỉ thi
Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo đó, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả của toàn bộ các bài thi trong kỳ thi của năm đó. Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và báo cáo Trưởng Điểm thi hoặc Trưởng ban Coi thi (nếu Trưởng Điểm thi không tán thành đình chỉ). Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp lại bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng ngay khi quyết định. Tuy nhiên, thí sinh vẫn phải ở trong khu vực thi cho đến khi hết 2/3 thời gian thi.
Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm một trong các lỗi: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi đó vẫn tiếp tục vi phạm ở mức khiển trách, cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài phòng thi; viết, vẽ vào giấy làm bài thi nội dung không liên quan đến bài thi; gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc thí sinh khác.
Về vấn đề bảo quản đề thi, Bộ Giáo dục quy định đề thi phải được để trong các tủ riêng biệt, chắc chắn và được khóa, niêm phong. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi phải có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và phải có camera giám sát các hoạt động của phòng bảo quản liên tục 24 giờ/ngày. Ngoài ra, khi mở niêm phong đề thi phải có sự chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong và phải lập thành biên bản.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/5/2020.
Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT, Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT.
Xem chi tiết Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT tại đây

Các tin liên quan