Chỉ thị Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục

Đến năm học 2022-2023, 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ
Ngày 24/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục.
Theo đó, các nhiệm vụ cụ thể như sau: Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; Đẩy mạnh giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông; Xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục thể chất, y tế trường học; Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch, bệnh đặc biệt là dịch Covid-19.
Ngoài ra, bảo đảm 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ vào năm học 2022-2023. Khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các địa phương có đủ điều kiện thực hiện.
Bên cạnh đó, Bộ nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp đối với việc hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục theo quy định. Đặc biệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, đẩy mạnh dạy học trực tuyến, phát triển kho học liệu số toàn ngành;…
Xem chi tiết Chỉ thị 666/CT-BGDĐT tại đây

Các tin liên quan