LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA TỔ/NHÓM THÁNG 11 NĂM 2023

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN – HOÀI ĐỨC

LỊCH SINH HOẠT TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN

THÁNG 11 NĂM 2023

TT
Tổ/nhóm
Sinh hoạt chuyên môn lần 1 Sinh hoạt chuyên môn lần 2
Thứ Ngày, tháng, năm Thời gian bắt đầu tổ chức họp (Ghi rõ giờ, phút bắt đầu tổ chức họp) Thứ Ngày, tháng, năm Thời gian bắt đầu tổ chức họp (Ghi rõ giờ, phút bắt đầu tổ chức họp)
1 TOÁN 4 08/11/2023 8h30 4 22/11/2023 8h30
2 TIN HỌC 4 08/11/2023 8h30 4 22/11/2023 8h30
3 VẬT LÍ 3 31/10/2023 14h30 3 08/11/2023 14h30
4 CÔNG NGHỆ_CN 7 11/11/2023 8h30 7 25/11/2023 8h30
5 HÓA HỌC 5 02/11/2023 14h30 5 16/11/2023 14h30
6 SINH_KỸ NN 6 10/11/2023 14h30 6 24/11/2023 14h30
7 NGỮ VĂN 5 02/11/2023 8h30 5 16/11/2023 8h30
8 NGOẠI NGỮ 6 10/11/2023 8h30 6 18/11/2023 8h30
9 GDTC 7 04/11/2023 9h10 4 15/11/2023 9h10
10 QP_AN 4 01/11/2023 10h15 4 15/11/2023 10h15
11 LỊCH SỬ 4 08/11/2023 8h30 4 22/11/2023 8h30
12 ĐỊA LÝ 4 08/11/2022 13h00 4 22/11/2023 13h00
13 GDKT & PL 6 03/11/2023 10h30 6 24/11/2023 10h30

Nguồn: Ban giám hiệu, trường THPT Vạn Xuân-Hoài Đức 

Các tin liên quan